Browse By

Warunki przyjmowania uczniów

WARUNKI PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
DO
SZEŚCIOLETNIEJ
POZNAŃSKIEJ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
II
STOPNIA im. M. Karłowicza
na rok szkolny 2018/2019

Uwaga!  Do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych mogą być przyjmowani kandydaci , którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.
Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

1.Obowiązują zasady uregulowane Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz.U. z 2014 r., poz.686).
2.Do klasy I może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 14 lat.
3.Szkoła prowadzi punkt konsultacyjny. w każdy czwartek w godz. 14.30 – 15.30, po uzgodnieniu telefonicznym.
4.Podania o przyjęcie wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać do 9 maja 2018 r.
5.Egzaminy wstępne zostaną przeprowadzone 12 maja 2018 roku.
6. Egzaminy wstępne obejmują:-
-na Wydział instrumentalny: egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
-na Wydział rytmiki: egzamin praktyczny ze spostrzegania i wyrażania ruchem zmian zachodzących w muzyce (dynamika, tempo, rytm, artykulacja), z improwizacji ruchowej do wybranych fragmentów utworów muzycznych, z badania poczucia rytmu i pamięci rytmicznej, z podstaw gry na fortepianie,
– na Wydział lutnictwa: egzamin praktyczny egzamin praktyczny polegający na sprawdzenie uzdolnień plastycznych (wykonanie rysunku) oraz sprawdzenie zdolności manualnych,
Na wszystkie kierunki/specjalności obowiązuje egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji słuchowych odbywany w formie ustnej.
7. Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zostanie ogłoszona 22 maja 2018 r.
8. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie świadectwa ukończenia kl.VI szkoły podstawowej
/ ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. lub klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły baletowej
/ ORYGINAŁY /, Dwie fotografie, Świadectwo zdrowia.
Deklaracja Rodzica/Opiekuna prawnego (Rada Rodziców).
Deklaracja Rodzica/Opiekuna prawnego (Wybór języka).
w terminie do 29 czerwca 2018 r.
Deklaracje będą do pobranie z naszej strony internetowej po 12 maja 2018 r.
9.Limity przyjęć na poszczególne kierunki i specjalności ogłoszone będą do 1 kwietnia 2018 r.
10.Egzaminy z przedmiotów muzycznych punktowane są wg skali:
Egzamin z przedmiotu głównego:      0 – 25 pkt.  x  2          = max. 50 pkt.
Egzamin ogólnomuzyczny:                   0 – 25 pkt               =      25 pkt.
11. O kolejności przyjęć decyduje:
– ilość /suma/ uzyskanych punktów z obu egzaminów, w ramach ustalonych limitów na poszczególne kierunki,
– w przypadku uzyskania równej liczby punktów o kolejności decyduje wyższa punktacja z przedmiotu głównego.
12. Kandydat zmieniający instrument oceniany jest na zasadzie stwierdzenia przez komisję przydatności i może uzyskać maksymalnie 18 pkt. x 2 = 36 pkt.
13.Egzamin uznaje się za zdany, jeżeli kandydat uzyska
– z instrumentu / specjalności – min. 13 pkt x 2 = 26 pkt.
– z egzaminu ogólnomuzycznego –  min. 13 pkt.
14. W przypadku nie wykorzystania limitu na dany instrument/specjalność dyrektor szkoły oraz kierownicy sekcji i wydziałów podejmują decyzję o przeniesieniu niewykorzystanego limitu na inny instrument lub sekcję/wydział, zależnie od wysokości uzyskanej punktacji z przedmiotu kierunkowego według wspólnej listy punktowej, obejmującej wszystkich kandydatów, którzy zdali egzamin, a ich punktacja nie pozwoliła na zakwalifikowanie się w ramach obowiązującego limitu.
15. Kandydat może zdawać na trzy dowolnie wybrane specjalności / kierunki.
16. Wszyscy kandydaci składają podania i inne wymagane dokumenty wraz ze świadectwem zdrowia. Kandydaci do kształcenia na instrumentach dętych muszą dołączyć aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do gry na takim instrumencie od lekarza specjalisty z zakresu pulmonologii, a na Wydział rytmiki – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zwiększonego wysiłku fizycznego.
17. Kandydaci mogą zapoznać się ze Statutem w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej www.posm2st.poznan.pl
Egzaminy wstępne do klasy I  i klasyfikacyjne do klas wyższych:
12 maja 2018 r.    ( sobota )
godz.   –           9.30     –           spotkanie informacyjne
godz.   –           10.00   –           egzamin ogólnomuzyczny.
godz.   –           12.00   –           egzamin kierunkowy
( instrument, rytmika, lutnictwo )

Limity przyjęć

Poznań, dnia 16 marca 2018 r.