Browse By

Warunki przyjmowania uczniów

WARUNKI PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
DO SZEŚCIOLETNIEJ
POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA
im. M. Karłowicza
na rok szkolny 2019/2020

 1. Obowiązują zasady uregulowane Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów
  do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół
  do innych ( Dz.U. z 2014 r., poz. 686 ).
 2. Do klasy I może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 14 lat.
 3. Szkoła prowadzi punkt konsultacyjny w wybrane czwartki w godz. 14.30–15.30, po uzgodnieniu telefonicznym.
 4. Podania o przyjęcie wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać do 13 maja 2019 r.
 5. Egzaminy wstępne zostaną przeprowadzone 18 maja 2019 roku.
 6. Egzaminy wstępne obejmują:
  – na Wydział instrumentalny: egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów    muzycznych,
  -na Wydział rytmiki i śpiewu solowego:
  rytmika – egzamin praktyczny ze spostrzegania i wyrażania ruchem zmian zachodzących w muzyce (dynamika, tempo, rytm, artykulacja), z improwizacji ruchowej do wybranych fragmentów utworów muzycznych, z badania poczucia rytmu i pamięci rytmicznej, z podstaw gry na fortepianie,
  śpiew – zaprezentowanie dwóch utworów z pamięci, w tym co najmniej jeden w języku polskim (do wyboru forma piosenki, pieśni lub arii), badanie zdolności dykcyjnych na podstawie przeczytanego tekstu wybranego przez komisję, repertuar może być wykonany a capella lub z akompaniamentem,
  -na Wydział lutnictwa: egzamin praktyczny egzamin praktyczny polegający na sprawdzenie uzdolnień plastycznych (wykonanie rysunku) oraz sprawdzenie zdolności manualnych.
  Na wszystkie kierunki/specjalności obowiązuje egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji słuchowych.
  7.Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zostanie ogłoszona 24 maja 2019 r.
  8.Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie ORYGINAŁÓW świadectw ukończenia szkoły podstawowej / ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. w terminie do 1 lipca 2019 r.
  9.Limity przyjęć na poszczególne kierunki i specjalności ogłoszone będą do 22 marca 2019 r.
  10.Egzaminy z przedmiotów muzycznych punktowane są wg skali:
  Egzamin z przedmiotu głównego:   0 – 25 pkt.  x  2          = max. 50 pkt.
  Egzamin ogólnomuzyczny:               0 – 25 pkt                   =          25 pkt.
  11. O kolejności przyjęć decyduje:
  -ilość /suma/ uzyskanych punktów z obu egzaminów, w ramach ustalonych limitów na poszczególne kierunki,
  -w przypadku uzyskania równej liczby punktów o kolejności decyduje wyższa punktacja z przedmiotu głównego.
  12. Kandydat zmieniający instrument oceniany jest na zasadzie stwierdzenia przez komisję przydatności i może uzyskać maksymalnie 18 pkt. x 2 = 36 pkt.
  13. Egzamin uznaje się za zdany, jeżeli kandydat uzyska:
  -z instrumentu / specjalności       – min. 13 pkt x 2 = 26 pkt.
  – z egzaminu ogólnomuzycznego –  min. 13 pkt.
  14. W przypadku nie wykorzystania limitu na dany instrument/specjalność dyrektor szkoły oraz kierownicy sekcji i wydziałów podejmują decyzję o przeniesieniu niewykorzystanego limitu na inny instrument lub sekcję/wydział, zależnie od wysokości uzyskanej punktacji z przedmiotu kierunkowego według wspólnej listy punktowej, obejmującej wszystkich kandydatów, którzy zdali egzamin, a ich punktacja nie pozwoliła na zakwalifikowanie się w ramach obowiązującego limitu.
  15. Kandydat może zdawać na trzy dowolnie wybrane specjalności / kierunki.
  16. Wszyscy kandydaci składają podania i inne wymagane dokumenty wraz ze świadectwem zdrowia.
  17.Kandydaci mogą zapoznać się ze Statutem w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej www.posm2st.poznan.pl

Egzaminy wstępne do klasy I  i klasyfikacyjne do klas wyższych:
18 maja 2017 r.    ( sobota )
godz.        9.30     – spotkanie informacyjne
od godz.  10.00   – egzamin ogólnomuzyczny.
od godz.  12.00   – praktyczny egzamin kierunkowy

Poznań, dnia 23 marca 2019 r.

Limity 2019