Browse By

Warunki przyjmowania uczniów

WARUNKI PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
DO SZEŚCIOLETNIEJ
POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA
im. M. Karłowicza
na rok szkolny 2020/2021

 1. Obowiązują zasady uregulowane Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów
  do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół
  do innych ( Dz.U. z 2014 r., poz. 686 ).
 2. Do klasy I może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 14 lat.
 3. Szkoła prowadzi punkt konsultacyjny w wybrane czwartki w godz. 14.30–15.30, po uzgodnieniu telefonicznym.
 4. Podania o przyjęcie wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać do 22 maja 2020 r.
 5. Egzaminy wstępne zostaną przeprowadzone 30 maja 2020 roku.
 6. Egzaminy wstępne obejmują:
  – na Wydział instrumentalny: egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów    muzycznych,
  -na Wydział rytmiki i śpiewu solowego:
  rytmika – egzamin praktyczny ze spostrzegania i wyrażania ruchem zmian zachodzących w muzyce (dynamika, tempo, rytm, artykulacja), z improwizacji ruchowej do wybranych fragmentów utworów muzycznych, z badania poczucia rytmu i pamięci rytmicznej, z podstaw gry na fortepianie,
  śpiew – zaprezentowanie dwóch utworów z pamięci, w tym co najmniej jeden w języku polskim (do wyboru forma piosenki, pieśni lub arii), badanie zdolności dykcyjnych na podstawie przeczytanego tekstu wybranego przez komisję, repertuar może być wykonany a capella lub z akompaniamentem,
  -na Wydział lutnictwa: egzamin praktyczny egzamin praktyczny polegający na sprawdzenie uzdolnień plastycznych (wykonanie rysunku) oraz sprawdzenie zdolności manualnych.
  Na wszystkie kierunki/specjalności obowiązuje egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji słuchowych.
  7.Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zostanie ogłoszona 5 czerwca 2020 r.
  8.Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie ORYGINAŁÓW świadectw ukończenia szkoły podstawowej / ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. w terminie do 3 lipca 2020 r.
  9.Egzaminy z przedmiotów muzycznych punktowane są wg skali:
  Egzamin z przedmiotu głównego:   0 – 25 pkt.  x  2          = max. 50 pkt.
  Egzamin ogólnomuzyczny:               0 – 25 pkt                   =        25 pkt.
  10. O kolejności przyjęć decyduje:
  -ilość /suma/ uzyskanych punktów z obu egzaminów, w ramach ustalonych limitów na poszczególne kierunki,
  -w przypadku uzyskania równej liczby punktów o kolejności decyduje wyższa punktacja z przedmiotu głównego.
  11. Kandydat zmieniający instrument oceniany jest na zasadzie stwierdzenia przez komisję przydatności i może uzyskać maksymalnie 18 pkt. x 2 = 36 pkt.
  12. Egzamin uznaje się za zdany, jeżeli kandydat uzyska:
  -z instrumentu / specjalności       – min. 13 pkt x 2 = 26 pkt.
  – z egzaminu ogólnomuzycznego –  min. 13 pkt.
  13. Kandydat może zdawać na trzy dowolnie wybrane specjalności / kierunki.
  14. Wszyscy kandydaci składają podania i inne wymagane dokumenty wraz ze świadectwem zdrowia.
  15.Kandydaci mogą zapoznać się ze Statutem w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej www.posm2st.poznan.pl
  Egzaminy wstępne do klasy I  i klasyfikacyjne do klas wyższych:
  30 maja 2020 r.    ( sobota )
  godz.        9.30     – spotkanie informacyjne
  od godz.  10.00   – egzamin ogólnomuzyczny.
  od godz.  12.00   – praktyczny egzamin kierunkowy

Poznań, dnia 9 marca 2020 r.