Browse By

Warunki przyjmowania uczniów

WARUNKI PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
DO SZEŚCIOLETNIEJ
POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
II STOPNIA im. M. Karłowicza
na rok szkolny 2017/2018

1.Obowiązują zasady uregulowane Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych               ( Dz.U. z 2014 r., poz. 686 ).
2.Do klasy I może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 14lat.
3.Szkoła prowadzi punkt konsultacyjny. w każdy czwartek w godz. 14.30 – 15.30, po uzgodnieniu telefonicznym.
4.Podania o przyjęcie wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać do 12 maja 2017 r.
5.Egzaminy wstępne zostaną przeprowadzone 20 maja 2017 roku.
6.Egzaminy wstępne obejmują:
– na Wydział instrumentalny: egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
-na Wydział rytmiki: egzamin praktyczny ze spostrzegania i wyrażania ruchem zmian zachodzących
w muzyce (dynamika, tempo, rytm, artykulacja), z improwizacji ruchowej
do wybranych fragmentów utworów muzycznych, z badania poczucia rytmu i pamięci rytmicznej z podstaw gry na fortepianie,
– na Wydział lutnictwa: egzamin praktyczny egzamin praktyczny polegający na sprawdzenie uzdolnień plastycznych (wykonanie rysunku) oraz sprawdzenie zdolności manualnych,
8.Na wszystkie kierunki/specjalności obowiązuje egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji słuchowych odbywany w formie ustnej.
9.Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zostanie ogłoszona 24 maja 2017 r.
10.Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. lub klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły baletowej / ORYGINAŁY / w terminie do 30 czerwca 2017 r.
11.Limity przyjęć na poszczególne kierunki i specjalności ogłoszone będą do 1 kwietnia 2017 r
12 Egzaminy z przedmiotów muzycznych punktowane są wg skali:

Egzamin z przedmiotu głównego:      0 – 25 pkt.  x  2          = max. 50 pkt.
Egzamin ogólnomuzyczny:                0 – 25 pkt                   =          25 pkt.

13.O kolejności przyjęć decyduje:

– ilość /suma/ uzyskanych punktów z obu egzaminów, w ramach ustalonych limitów na poszczególne kierunki,
– w przypadku uzyskania równej liczby punktów o kolejności decyduje wyższa punktacja z przedmiotu głównego.
14.Kandydat zmieniający instrument oceniany jest na zasadzie stwierdzenia przez komisję przydatności i może uzyskać maksymalnie 18 pkt. x 2 = 36 pkt.
15.Egzamin uznaje się za zdany, jeżeli kandydat uzyska:

 • z instrumentu / specjalności – min. 13 pkt x 2 = 26 pkt.
 • z egzaminu ogólnomuzycznego –  min. 13 pkt.
  16.W przypadku nie wykorzystania limitu na dany instrument/specjalność dyrektor szkołyoraz kierownicy sekcji i wydziałów podejmują decyzję o przeniesieniu niewykorzystanego limitu na inny instrument lub sekcję/wydział, zależnie od wysokości uzyskanej punktacji z przedmiotu kierunkowego według wspólnej listy punktowej, obejmującej wszystkich kandydatów, którzy zdali egzamin, a ich punktacja nie pozwoliła na zakwalifikowanie się w ramach obowiązującego limitu.
  17.Kandydat może zdawać na trzy dowolnie wybrane specjalności / kierunki.
  18.Wszyscy kandydaci składają podania i inne wymagane dokumenty wraz ze świadectwem zdrowia. Kandydaci do kształcenia na instrumentach dętych muszą dołączyć aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do gry na takim instrumencie od lekarza specjalisty z zakresu pulmonologia na Wydział rytmiki – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zwiększonego wysiłku fizycznego.
  19.Kandydaci mogą zapoznać się ze Statutem w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej www.posm2st.poznan.pl
 • Egzaminy wstępne do klasy I  i klasyfikacyjne do klas wyższych:

20 maja 2017 r.    ( sobota )

godz.   –           9.30     –           spotkanie informacyjne
godz.   –           10.00   –           egzamin ogólnomuzyczny.
godz.   –           12.00   –           egzamin kierunkowy
(instrument, rytmika, lutnictwo)

Limity przyjęć

Poznań, dnia 30 marca 2017 r.