Browse By

Przetargi archiwum

Poznań, dnia 12 października  2017 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 Miasto Poznań Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na „Dostawa  pianina klasycznego dla POSM II st.
w Poznaniu”
1.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem dostawy jest:
– Puzon tenorowy 1 szt.
zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.
2 Termin złożenia oferty ;
do 18.10. 2017 r. do godziny 10.00.
3.Opis sposobu przygotowania oferty

W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania  należy podać markę oraz pełną nazwę oferowanego instrumentu oraz cenę netto i brutto z wyszczególnieniem wysokości podatku VAT.
4.Kryterium oceny wyboru oferty
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną
5.Opis warunków udziału w postępowaniu
Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie  oświadczenia na formularzu oferty, że;

* Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje  odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania  niniejszego zamówienia.
* Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia.
* Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
6.Termin związania ofertą.
do 20.10.2017 r.
7.Termin wykonania dostawy;
do dnia 27.10.2017 r.
8.Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego  osobiście, pocztą na adres: POSM II st. 61-736 Poznań, ul. Solna 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dostawa puzonu tenorowego do POSM II st., faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub drogą elektroniczną na adres:  posm2st@gmail.com.
9.Informacje dodatkowe
*
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.
*Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć  Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na warunkach  zgodnych ze złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje Zamawiający.
Załączniki;

zał. nr 1 specyfikacja techn.
zał. nr 2 druk oferty
zał. nr 3 -wzór umowy
zał. nr 4 – protokół odbioru

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
NA
„Dostawa puzonu tenorowego do POSM II st. im. M. Karłowicza”

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Poznań, dnia 03 października  2017 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Miasto Poznań Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.  im. M. Karłowicza w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na
„Dostawa  pianina klasycznego dla POSM II st. w Poznaniu”
1.Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem dostawy są;
– Pianino klasyczne 1 szt.
zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.
2.Termin złożenia oferty ;
do 06.10. 2017 r. do godziny 10.00.
3.Opis sposobu przygotowania oferty
  W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania należy podać markę oraz pełną nazwę oferowanego instrumentu oraz cenę netto i brutto z wyszczególnieniem wysokości podatku VAT.
4.Kryterium oceny wyboru oferty
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną
5.Opis warunków udziału w postępowaniu
Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie             oświadczenia na formularzu oferty, że;
* Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
* Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia.
* Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
6.Termin związania ofertą.
do 20.10.2017 r.
7.Termin wykonania dostawy;
do dnia 20.10.2017 r.
8.Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego  osobiście, pocztą na adres: POSM II st. 61-736 Poznań, ul. Solna 12, w  zamkniętej kopercie z dopiskiem „dostawa instrumentów do POSM II st.,faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub drogą elektroniczną na adres:  posm2st@gmail.com.
9.Informacje dodatkowe
*
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.
*Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć  Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na warunkach  zgodnych ze złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje Zamawiający.
Załączniki;
zał. nr 1 specyfikacja techn.
zał. nr 2 druk oferty
zał. nr 3 -wzór umowy
zał. nr 4 – protokół odbioru

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na „Dostawa pianina klasycznego do POSM II st.

zawiadomienie o wyborze oferty

 

     Poznań, dnia 30 czerwca 2017 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza
w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na Dostawę

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
    Przedmiotem dostawy jest :
  –  Dostawa Miksera cyfrowego MIDAS M 32 (cyfrowy, 40 wejść, 32 preampy mikrofonowe, 25 szyn. 1szt.
  –  Dostawa Miksera analogowego BAHRINGER XENYX  QX 1832USB    – 1 szt.
  całość zamówienia należy dostarczyć  zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 1. do niniejszego zapytania.
 1. Wymagany termin wykonania zamówienia;
  do  dnia 28 lipca 2017 r.

3.Opis warunków udziału w postępowaniu
(sposób ich weryfikacji jeżeli dotyczy)
Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie oświadczenia na formularzu oferty, że;

* Dostawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem
a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
* Dostawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do  niniejszego zaproszenia
* Dostawca  nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo

 1. Kryterium oceny wyboru oferty
  Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną
  5. Opis sposobu przygotowania oferty
  Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiście, pocztą na adres: POSM II st. 61-736 Poznań, ul. Solna 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dostawa mikserów do POSM II st.”, faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub drogą elektroniczną na adres:     posm2st@gmail.com.

6.Termin złożenia oferty ;
do dnia  7 lipca 2017 r. do godziny 10.00.

7. Termin związania ofertą.
do dnia 14.07.2017 r.

8. Informacje dodatkowe
*
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.
*Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć  Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje Zamawiający.

Załączniki:
Zał. nr 1- specyfikacja techniczna
Zał. nr 2- druk oferty
Zał. nr 3 -wzór umowy
Zał. nr 4 – protokół odbioru

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na Robotę Budowlaną

1.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem roboty jest: wykonanie remontu sali gimnastycznej  o powierzchni 178 m ²  polegającym na
–           malowanie sali
–           wymiana nawierzchni z klepek parkietowych na nawierzchnię syntetyczną  zgodną z technologią podaną w przedmiarze robót
–           wymiana drzwi 3 szt
–          montaż nowych drabinek 18 szt.
całość prac należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót  będącym   załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.
2.Wymagany termin wykonania zamówienia;
od dnia 26 czerwca do dnia 28 lipca 2017 r
3.Opis warunków udziału w postępowaniu (sposób ich weryfikacji jeżeli dotyczy)
Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie oświadczenia na formularzu oferty, że;
* Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje  odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania  niniejszego zamówienia.
* Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia.
* Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo
4.Kryterium oceny wyboru oferty
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną
5.Opis sposobu przygotowania oferty
Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego   osobiście, pocztą na adres: POSM II st. 61-736 Poznań, ul. Solna 12, w  zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Remont sali gimnastycznej w POSM II st.”,faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub drogą elektroniczną na ad posm2st@gmail.com.
6.Termin złożenia oferty ;
do dnia  12 czerwca 2017 r. do godziny 10.00.
7.Termin związania ofertą.
do dnia 23.06.2017 r.
8.Informacje dodatkowe
*
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.
*Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć   Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3   na     warunkach    zgodnych ze    złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje    Zamawiający.
Załączniki;
1.
zał. nr1 przedmiar robót
2.
zał. nr 2 druk oferty
3.
zał. nr 3 -wzór umowy
4.
zał. nr 4 protokół odbioru

Zawiadomienie o wyborze oferty