Browse By

Przetargi archiwum

Ogłoszenie nr 551258-N-2020 z dnia 2020-06-17 r.

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza: Wymiana naświetli oraz
prace budowlane w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II Stopnia w Poznaniu, ul. Solna
12, 61-736 Poznań.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytania do treści SIWZ i odpowiedzi(1)
Odp nr 2.

Zmiana siwz

2_POSM2ST_2020_SIWZ
Zał. nr 1 do SIWZ_Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Zał. nr 2 do SIWZ_ Formularz oferty
Zał. nr 3 do SIWZ_wzór umowy
Zał. nr 4 do SIWZ_ Wzór oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków
Zał.5 do SIWZ-przedmiar robót
Zał. nr 6 do SIWZ_STWIORBZ
Zał. nr 7 do SIWZ_Wykaz robót Zał
. nr 8 do SIWZ_Wykaz osób

            Poznań, dnia 07 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA

 „Remont – Szpachlowanie oraz malowanie pomieszczeń biblioteki oraz pokoi nauczycielskich POSM II st. im. M. Karłowicza”

          W imieniu Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza   w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zasadzie zapytania ofertowego dokonano wyboru następującej firmy na wykonanie „Remontu – Szpachlowania oraz malowania pomieszczeń biblioteki oraz pokoi nauczycielskich w POSM II st.”
Remont Szpachlowanie oraz malowanie pomieszczeń biblioteki oraz pokoi nauczycielskich w POSM II st. „Zakład Remontowo Budowlany Tadeusz Kamiński 60-825 Poznań, ul. Słowackiego 34 wygrała postępowanie na zasadzie Zapytania ofertowego na „Remont – Szpachlowanie oraz malowanie pomieszczeń biblioteki oraz pokoi nauczycielskich POSM II st” oferując wykonanie powyższego remontu  w najniższej cenie 29.089,91 zł brutto za wykonanie remontu.
Złożona oferta spełnia wymagania zamawiającego.
Przedmiotowy remont prosimy wykonać  w terminie ustalonym w zapytaniu tj. do dnia 26 lipca 2019 r.Jednocześnie proszę wyłonioną firmę o wysłanie na adres szkoły podpisanej umowy (w dwóch egzemplarzach) która stanowiła załącznik do zapytania ofertowego.Po wykonaniu remontu oraz podpisaniu protokołu odbioru proszę o pilne wystawienie faktury VAT na dane:
Miasto Poznań
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza 61-736 Poznań, ul. Solna 12.
NIP 209-00-01-440.
Termin płatności 14 dni.                                                                    Z poważaniem

                                                                                                         Monika Kusz
Dyrektor POSM II st.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                                                                     Poznań, dnia 28 listopada 2019 r

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na „Dostawa kotłów orkiestrowych do POSM II st. „

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem dostawy jest;
  – Kocioł orkiestrowy 20″, 23″, 26″, 29″, 32″  łącznie 5 szt.
  zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Termin złożenia oferty ;
do 03 grudnia 2019 r. do godziny 10.00.
3.Opis sposobu przygotowania oferty
W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania należy podać markę oraz pełną nazwę (można dołączyć specyfikację) oferowanego instrumentu oraz cenę  netto i brutto z wyszczególnieniem  wysokości podatku VAT.
4.Kryterium oceny wyboru oferty
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną
5.Opis warunków udziału w postępowaniu
 Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie  oświadczenia na formularzu oferty, że;
* Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania  niniejszego zamówienia.
* Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia.
* Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
6.Termin związania ofertą.
do 13 grudnia 2019 r.
7.Termin wykonania dostawy;
do dnia 20 grudnia 2019 r.
8.Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do  niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego   osobiście, pocztą na adres: POSM I st. nr 1.  61-736 Poznań, ul. Solna 12,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dostawa kotłów orkiestrowych do POSM II st, faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub drogą elektroniczną na adres: posm2st@gmail.com.
9.Informacje dodatkowe
 *O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.
*Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć   Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na   warunkach   zgodnych ze   złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje  Zamawiający.
Załączniki;
Zał nr 1. specyfikacja
Zał. nr 2 druk oferty
Zał. nr 3 -wzór umowy
Zał. nr 4 – protokół odbioru

    Poznań, dnia 14 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA

                                                                        „Dostawa fortepianu klasycznego do  POSM II st. „

          W imieniu Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zawiadamiam,
że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zasadzie zapytania ofertowego dokonano wyboru następującej firmy na dostawę fortepianu klasycznego do POSM II st.

Fortepian klasyczny 1 szt.
Ostrowski Sp. J. ul. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław wygrała postępowanie na zasadzie Zapytania ofertowego na „Dostawa fortepianu klasycznego do POSM II st. im. M. Karłowicza oferując Fortepian Klasyczny marki YAMAHA C3X PE  spełniający dane ze specyfikacji zamawiającego w najniższej cenie 84.800,00 zł brutto za 1 szt. W cenie dostawy fortepianu zawarta jest także dostawa ławy fortepianowej (hydraulicznej)
Przedmiotowy instrument prosimy dostarczyć w terminie ustalonym w zapytaniu tj. do dnia 29 sierpnia  2019 r. na adres : Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna   II st.  im. M. Karłowicza , 61-736 Poznań, ul. Solna 12.
Jednocześnie proszę wyłonioną firmę o wysłanie na adres szkoły podpisanej umowy (w dwóch egzemplarzach) która stanowiła załącznik do zapytania ofertowego.Po otrzymaniu instrumentu i podpisaniu protokółu odbioru proszę o pilne wystawienie faktury VAT na dane:
Miasto Poznań
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza
61-736 Poznań, ul. Solna 12.
NIP 209-00-01-440.

Termin płatności 14 dni.                                                                   Z poważaniem

                                                                                                           Monika  Kusz
Dyrektor POSM II st.

Poznań, dnia 08 sierpnia 2019 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza  w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na „Dostawa fortepianu klasycznego do POSM II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu.”
1.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem dostawy jest;
– Fortepian klasyczny 1 szt.
– Ława fortepianowa  hydrauliczna 1 szt.
zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Termin złożenia oferty ;
do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 10.00.
3.Opis sposobu przygotowania oferty
W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania należy podać markę oraz pełną nazwę (można dołączyć specyfikację)  oferowanego instrumentu oraz cenę   netto i brutto z wyszczególnieniem  wysokości podatku VAT.
4.Kryterium oceny wyboru oferty
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną
5.Opis warunków udziału w postępowaniu
Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie   oświadczenia na formularzu oferty, że;
* Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje  odpowiednim potencjałem
a   także osobami zdolnymi do wykonania  niniejszego zamówienia
* Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia.
* Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
6.Termin związania ofertą.
do 30 sierpnia 2019 r.
7.Termin wykonania dostawy;
do dnia 30 sierpnia 2019 r.
8.Opis sposobu przygotowania oferty. Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego   osobiście, pocztą na adres: POSM II st.  61-736 Poznań, ul. Solna 12, w    zamkniętej kopercie z dopiskiem „dostawa fortepianu klasycznego do     POSM II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu,faksem na numer 61/852-28-56  wew. 102. lub drogą  elektroniczną na adres:  posm2st@gmail.com.
9.Informacje dodatkowe
  *O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.
*Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć  Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na  warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje   Zamawiający.

Załączniki;
Zał. nr 1 – specyfikacja
Zał. nr 2 druk oferty
Zał. nr 3 -wzór umowy
Zał. nr 4 – protokół odbioru

 

 

Poznań, dnia 07 sierpnia 2019 r.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA

„Remont – Szpachlowanie oraz malowanie pomieszczeń biblioteki oraz pokoi nauczycielskich POSM II st. im. M. Karłowicza”

W imieniu Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza   w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zasadzie zapytania ofertowego dokonano wyboru następującej firmy na wykonanie „Remontu – Szpachlowania oraz malowania pomieszczeń biblioteki oraz pokoi nauczycielskich w POSM II st.”
Remont Szpachlowanie oraz malowanie pomieszczeń biblioteki oraz pokoi nauczycielskich w POSM II st. „Zakład Remontowo Budowlany Tadeusz Kamiński 60-825 Poznań, ul. Słowackiego 34 wygrała postępowanie na zasadzie Zapytania ofertowego na „Remont – Szpachlowanie oraz malowanie pomieszczeń biblioteki oraz pokoi nauczycielskich POSM II st” oferując wykonanie powyższego remontu w najniższej cenie 29.089,91 zł brutto za wykonanie remontu.
Złożona oferta spełnia wymagania zamawiającego.
Przedmiotowy remont prosimy wykonać  w terminie ustalonym w zapytaniu tj. do dnia 26 lipca 2019 r.Jednocześnie proszę wyłonioną firmę o wysłanie na adres szkoły podpisanej umowy (w dwóch egzemplarzach) która stanowiła załącznik do zapytania ofertowego.Po wykonaniu remontu oraz podpisaniu protokołu odbioru proszę o pilne wystawienie faktury VAT na dane:
Miasto Poznań
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza 61-736 Poznań, ul. Solna 12.
NIP 209-00-01-440.
Termin płatności 14 dni.                                                                    Z poważaniem
Monika Kusz
Dyrektor POSM II st.

 

 

 

Unieważnienie postępowania.

Poznań, dnia 02 sierpnia 2019 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza  w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na „Dostawa fortepianu klasycznego do POSM II st. im. M. Karłowicza
w Poznaniu.”
1.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem dostawy jest;
– Fortepian klasyczny 1 szt.
– Ława fortepianowa 1 szt.
zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.
2.  Termin złożenia oferty ;
do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 10.00.
3.Opis sposobu przygotowania oferty
W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania   należy podać markę oraz pełną nazwę (można dołączyć specyfikację)  oferowanego instrumentu oraz cenę   netto i brutto z wyszczególnieniem   wysokości podatku VAT.
4.Kryterium oceny wyboru oferty
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną
5.Opis warunków udziału w postępowaniu
Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie  oświadczenia na formularzu oferty, że;
* Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje   odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania  niniejszego zamówienia.
* Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do   niniejszego zaproszenia.
* Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
6.Termin związania ofertą.
do 30 sierpnia 2019 r
7.Termin wykonania dostawy;
do dnia 30 sierpnia 2019 r.
8.Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do      niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego   osobiście, pocztą na adres: POSM I st. nr 1.  61-736 Poznań, ul. Solna 12, w  zamkniętej kopercie z dopiskiem „dostawa fortepianu klasycznego   do POSM II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu,  faksem na numer 61/852-28-56   wew. 102. lub drogą    elektroniczną na adres:   posm2st@gmail.com.
9.Informacje dodatkowe
  *O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.
*Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć  Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na  warunkach    zgodnych ze   złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje   Zamawiający.

Załączniki;
Zał . nr 1. Specyfikacja
Zał. nr 2 druk oferty
Zał. nr 3 -wzór umowy
Zał. nr 4 – protokół odbioru

 

                                                           Poznań, dnia 10 grudnia 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA
„Dostawa dostawa instrumentów perkusyjnych do POSM II st.”

   W imieniu Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza  w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zasadzie zapytania ofertowego dokonano wyboru następującej firmy na dostawę Instrumentów perkusyjnych

WERBLE o rozmiarach: 5 x 14 – 1 szt., 6,5 x 14 – 1 szt., 14 x 14 – 1 szt., 3 x 14 – 1 szt.
„RAGTIME Sp z o. o.  z siedzibą  45-068 Opole , ul. 1 Maja 19 oficyna wygrała postępowanie na zasadzie Zapytania ofertowego na „Dostawa instrumentów perkusyjnych  do  POSM II st. im. M. Karłowicza oferując Werble firmy Grover Pro Percusion zgodne ze specyfikacją zamawiającego w najniższej cenie 17.999,82  zł brutto za 4 sztuki..
Przedmiotowe instrumenty prosimy dostarczyć w terminie ustalonym w zapytaniu tj. do dnia 21 grudnia 2018 r. na adres : Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. nr 1. im. M. Karłowicza , 61-736 Poznań, ul. Solna 12.
Jednocześnie proszę wyłonioną firmę o wysłanie na adres szkoły podpisanej umowy (w dwóch egzemplarzach) która stanowiła załącznik do zapytania ofertowego.
Po otrzymaniu instrumentów i podpisaniu protokółu odbioru proszę o pilne wystawienie faktury VAT na dane:

Miasto Poznań
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza
61-736 Poznań, ul. Solna 12.
NIP 209-00-01-440.

 Termin płatności 14 dni.                                                                           Z poważaniem
Monika Kusz
Dyrektor POSM II st.

 

 

Poznań, dnia 5 grudnia 2018 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę  instrumentów muzycznych dla POSM II st.
w Poznaniu”

1.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem dostawy są; –
Instrumenty perkusyjne (werble) zgodnie ze specyfikacją  techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Termin złożenia oferty ;
do 10.12.2018 r. do godziny 10.00.
3.Opis sposobu przygotowania oferty
    W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania  należy podać markę oraz pełną nazwę oferowanego instrumentu oraz cenę netto i brutto z wyszczególnieniem wysokości podatku VAT.
4.Kryterium oceny wyboru oferty
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną
5.Opis warunków udziału w postępowaniu
      Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie  oświadczenia na formularzu oferty, że;
* Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania  niniejszego zamówienia.
* Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia.
* Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
6.Termin związania ofertą.
 do 21.12.2018 r.
7.Termin wykonania dostawy;
  do dnia 21.12.2018 r.
8.Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiście, pocztą na adres: POSM II st. 61-736 Poznań, ul. Solna 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dostawa instrumentów do POSM II st., faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub drogą elektroniczną na adres:  posm2st@gmail.com.
9.
Informacje dodatkowe
  *O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.
*Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć  Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na  warunkach  zgodnych ze złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje   Zamawiający.
Załączniki;
Zał. nr 1 specyfikacja techn.
Zał. nr 2 druk oferty
Zał. nr 3 -wzór umowy
Zał. nr 4 – protokół odbioru

 

 

 

Poznań, dnia 12 października  2017 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 Miasto Poznań Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na „Dostawa  pianina klasycznego dla POSM II st.
w Poznaniu”
1.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem dostawy jest:
– Puzon tenorowy 1 szt.
zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.
2 Termin złożenia oferty ;
do 18.10. 2017 r. do godziny 10.00.
3.Opis sposobu przygotowania oferty

W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania  należy podać markę oraz pełną nazwę oferowanego instrumentu oraz cenę netto i brutto z wyszczególnieniem wysokości podatku VAT.
4.Kryterium oceny wyboru oferty
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną
5.Opis warunków udziału w postępowaniu
Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie  oświadczenia na formularzu oferty, że;

* Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje  odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania  niniejszego zamówienia.
* Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia.
* Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
6.Termin związania ofertą.
do 20.10.2017 r.
7.Termin wykonania dostawy;
do dnia 27.10.2017 r.
8.Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego  osobiście, pocztą na adres: POSM II st. 61-736 Poznań, ul. Solna 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dostawa puzonu tenorowego do POSM II st., faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub drogą elektroniczną na adres:  posm2st@gmail.com.
9.Informacje dodatkowe
*
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.
*Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć  Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na warunkach  zgodnych ze złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje Zamawiający.
Załączniki;

zał. nr 1 specyfikacja techn.
zał. nr 2 druk oferty
zał. nr 3 -wzór umowy
zał. nr 4 – protokół odbioru

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
NA
„Dostawa puzonu tenorowego do POSM II st. im. M. Karłowicza”

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Poznań, dnia 03 października  2017 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Miasto Poznań Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.  im. M. Karłowicza w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na
„Dostawa  pianina klasycznego dla POSM II st. w Poznaniu”
1.Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem dostawy są;
– Pianino klasyczne 1 szt.
zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.
2.Termin złożenia oferty ;
do 06.10. 2017 r. do godziny 10.00.
3.Opis sposobu przygotowania oferty
  W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania należy podać markę oraz pełną nazwę oferowanego instrumentu oraz cenę netto i brutto z wyszczególnieniem wysokości podatku VAT.
4.Kryterium oceny wyboru oferty
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną
5.Opis warunków udziału w postępowaniu
Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie             oświadczenia na formularzu oferty, że;
* Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
* Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia.
* Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
6.Termin związania ofertą.
do 20.10.2017 r.
7.Termin wykonania dostawy;
do dnia 20.10.2017 r.
8.Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego  osobiście, pocztą na adres: POSM II st. 61-736 Poznań, ul. Solna 12, w  zamkniętej kopercie z dopiskiem „dostawa instrumentów do POSM II st.,faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub drogą elektroniczną na adres:  posm2st@gmail.com.
9.Informacje dodatkowe
*
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.
*Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć  Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na warunkach  zgodnych ze złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje Zamawiający.
Załączniki;
zał. nr 1 specyfikacja techn.
zał. nr 2 druk oferty
zał. nr 3 -wzór umowy
zał. nr 4 – protokół odbioru

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na „Dostawa pianina klasycznego do POSM II st.

zawiadomienie o wyborze oferty

 

     Poznań, dnia 30 czerwca 2017 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza
w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na Dostawę

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
    Przedmiotem dostawy jest :
  –  Dostawa Miksera cyfrowego MIDAS M 32 (cyfrowy, 40 wejść, 32 preampy mikrofonowe, 25 szyn. 1szt.
  –  Dostawa Miksera analogowego BAHRINGER XENYX  QX 1832USB    – 1 szt.
  całość zamówienia należy dostarczyć  zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 1. do niniejszego zapytania.
 1. Wymagany termin wykonania zamówienia;
  do  dnia 28 lipca 2017 r.

3.Opis warunków udziału w postępowaniu
(sposób ich weryfikacji jeżeli dotyczy)
Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie oświadczenia na formularzu oferty, że;

* Dostawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem
a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
* Dostawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do  niniejszego zaproszenia
* Dostawca  nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo

 1. Kryterium oceny wyboru oferty
  Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną
  5. Opis sposobu przygotowania oferty
  Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiście, pocztą na adres: POSM II st. 61-736 Poznań, ul. Solna 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dostawa mikserów do POSM II st.”, faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub drogą elektroniczną na adres:     posm2st@gmail.com.

6.Termin złożenia oferty ;
do dnia  7 lipca 2017 r. do godziny 10.00.

7. Termin związania ofertą.
do dnia 14.07.2017 r.

8. Informacje dodatkowe
*
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.
*Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć  Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje Zamawiający.

Załączniki:
Zał. nr 1- specyfikacja techniczna
Zał. nr 2- druk oferty
Zał. nr 3 -wzór umowy
Zał. nr 4 – protokół odbioru

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na Robotę Budowlaną

1.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem roboty jest: wykonanie remontu sali gimnastycznej  o powierzchni 178 m ²  polegającym na
–           malowanie sali
–           wymiana nawierzchni z klepek parkietowych na nawierzchnię syntetyczną  zgodną z technologią podaną w przedmiarze robót
–           wymiana drzwi 3 szt
–          montaż nowych drabinek 18 szt.
całość prac należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót  będącym   załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.
2.Wymagany termin wykonania zamówienia;
od dnia 26 czerwca do dnia 28 lipca 2017 r
3.Opis warunków udziału w postępowaniu (sposób ich weryfikacji jeżeli dotyczy)
Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie oświadczenia na formularzu oferty, że;
* Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje  odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania  niniejszego zamówienia.
* Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia.
* Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo
4.Kryterium oceny wyboru oferty
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną
5.Opis sposobu przygotowania oferty
Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego   osobiście, pocztą na adres: POSM II st. 61-736 Poznań, ul. Solna 12, w  zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Remont sali gimnastycznej w POSM II st.”,faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub drogą elektroniczną na ad posm2st@gmail.com.
6.Termin złożenia oferty ;
do dnia  12 czerwca 2017 r. do godziny 10.00.
7.Termin związania ofertą.
do dnia 23.06.2017 r.
8.Informacje dodatkowe
*
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.
*Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć   Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3   na     warunkach    zgodnych ze    złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje    Zamawiający.
Załączniki;
1.
zał. nr1 przedmiar robót
2.
zał. nr 2 druk oferty
3.
zał. nr 3 -wzór umowy
4.
zał. nr 4 protokół odbioru

Zawiadomienie o wyborze oferty