Browse By

Przetarg III

 

     Poznań, dnia 14 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA

                                                                        „Dostawa fortepianu klasycznego do  POSM II st. „

          W imieniu Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zawiadamiam,
że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zasadzie zapytania ofertowego dokonano wyboru następującej firmy na dostawę fortepianu klasycznego do POSM II st.

Fortepian klasyczny 1 szt.
Ostrowski Sp. J. ul. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław wygrała postępowanie na zasadzie Zapytania ofertowego na „Dostawa fortepianu klasycznego do POSM II st. im. M. Karłowicza oferując Fortepian Klasyczny marki YAMAHA C3X PE  spełniający dane ze specyfikacji zamawiającego w najniższej cenie 84.800,00 zł brutto za 1 szt. W cenie dostawy fortepianu zawarta jest także dostawa ławy fortepianowej (hydraulicznej)
Przedmiotowy instrument prosimy dostarczyć w terminie ustalonym w zapytaniu tj. do dnia 29 sierpnia  2019 r. na adres : Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna   II st.  im. M. Karłowicza , 61-736 Poznań, ul. Solna 12.
Jednocześnie proszę wyłonioną firmę o wysłanie na adres szkoły podpisanej umowy (w dwóch egzemplarzach) która stanowiła załącznik do zapytania ofertowego.Po otrzymaniu instrumentu i podpisaniu protokółu odbioru proszę o pilne wystawienie faktury VAT na dane:
Miasto Poznań
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza
61-736 Poznań, ul. Solna 12.
NIP 209-00-01-440.

Termin płatności 14 dni.                                                                   Z poważaniem

                                                                                                           Monika  Kusz
Dyrektor POSM II st.

 

Poznań, dnia 08 sierpnia 2019 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza  w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na „Dostawa fortepianu klasycznego do POSM II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu.”
1.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem dostawy jest;
– Fortepian klasyczny 1 szt.
– Ława fortepianowa  hydrauliczna 1 szt.
zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Termin złożenia oferty ;
do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 10.00.
3.Opis sposobu przygotowania oferty
W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania należy podać markę oraz pełną nazwę (można dołączyć specyfikację)  oferowanego instrumentu oraz cenę   netto i brutto z wyszczególnieniem  wysokości podatku VAT.
4.Kryterium oceny wyboru oferty
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną
5.Opis warunków udziału w postępowaniu
Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie   oświadczenia na formularzu oferty, że;
* Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje  odpowiednim potencjałem
a   także osobami zdolnymi do wykonania  niniejszego zamówienia
* Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia.
* Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
6.Termin związania ofertą.
do 30 sierpnia 2019 r.
7.Termin wykonania dostawy;
do dnia 30 sierpnia 2019 r.
8.Opis sposobu przygotowania oferty. Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego   osobiście, pocztą na adres: POSM II st.  61-736 Poznań, ul. Solna 12, w    zamkniętej kopercie z dopiskiem „dostawa fortepianu klasycznego do     POSM II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu,faksem na numer 61/852-28-56  wew. 102. lub drogą  elektroniczną na adres:  posm2st@gmail.com.
9.Informacje dodatkowe
  *O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.
*Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć  Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na  warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje   Zamawiający.

Załączniki;
Zał. nr 1 – specyfikacja
Zał. nr 2 druk oferty
Zał. nr 3 -wzór umowy
Zał. nr 4 – protokół odbioru