Browse By

Przetarg

                                                           Poznań, dnia 10 grudnia 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA
„Dostawa dostawa instrumentów perkusyjnych do POSM II st.”

   W imieniu Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza  w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zasadzie zapytania ofertowego dokonano wyboru następującej firmy na dostawę Instrumentów perkusyjnych

WERBLE o rozmiarach: 5 x 14 – 1 szt., 6,5 x 14 – 1 szt., 14 x 14 – 1 szt., 3 x 14 – 1 szt.
„RAGTIME Sp z o. o.  z siedzibą  45-068 Opole , ul. 1 Maja 19 oficyna wygrała postępowanie na zasadzie Zapytania ofertowego na „Dostawa instrumentów perkusyjnych  do  POSM II st. im. M. Karłowicza oferując Werble firmy Grover Pro Percusion zgodne ze specyfikacją zamawiającego w najniższej cenie 17.999,82  zł brutto za 4 sztuki..
Przedmiotowe instrumenty prosimy dostarczyć w terminie ustalonym w zapytaniu tj. do dnia 21 grudnia 2018 r. na adres : Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. nr 1. im. M. Karłowicza , 61-736 Poznań, ul. Solna 12.
Jednocześnie proszę wyłonioną firmę o wysłanie na adres szkoły podpisanej umowy (w dwóch egzemplarzach) która stanowiła załącznik do zapytania ofertowego.
Po otrzymaniu instrumentów i podpisaniu protokółu odbioru proszę o pilne wystawienie faktury VAT na dane:

Miasto Poznań
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza
61-736 Poznań, ul. Solna 12.
NIP 209-00-01-440.

 Termin płatności 14 dni.                                                                           Z poważaniem
Monika Kusz
Dyrektor POSM II st.

 

 

Poznań, dnia 5 grudnia 2018 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę  instrumentów muzycznych dla POSM II st.
w Poznaniu”

1.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem dostawy są; –
Instrumenty perkusyjne (werble) zgodnie ze specyfikacją  techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Termin złożenia oferty ;
do 10.12.2018 r. do godziny 10.00.
3.Opis sposobu przygotowania oferty
    W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania  należy podać markę oraz pełną nazwę oferowanego instrumentu oraz cenę netto i brutto z wyszczególnieniem wysokości podatku VAT.
4.Kryterium oceny wyboru oferty
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną
5.Opis warunków udziału w postępowaniu
      Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie  oświadczenia na formularzu oferty, że;
* Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania  niniejszego zamówienia.
* Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia.
* Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
6.Termin związania ofertą.
 do 21.12.2018 r.
7.Termin wykonania dostawy;
  do dnia 21.12.2018 r.
8.Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiście, pocztą na adres: POSM II st. 61-736 Poznań, ul. Solna 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dostawa instrumentów do POSM II st., faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub drogą elektroniczną na adres:  posm2st@gmail.com.
9.
Informacje dodatkowe
  *O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.
*Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć  Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na  warunkach  zgodnych ze złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje   Zamawiający.
Załączniki;
Zał. nr 1 specyfikacja techn.
Zał. nr 2 druk oferty
Zał. nr 3 -wzór umowy
Zał. nr 4 – protokół odbioru