Browse By

Przetarg I

Unieważnienie postępowania.

Poznań, dnia 02 sierpnia 2019 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza  w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na „Dostawa fortepianu klasycznego do POSM II st. im. M. Karłowicza
w Poznaniu.”
1.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem dostawy jest;
– Fortepian klasyczny 1 szt.
– Ława fortepianowa 1 szt.
zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.
2.  Termin złożenia oferty ;
do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 10.00.
3.Opis sposobu przygotowania oferty
W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania   należy podać markę oraz pełną nazwę (można dołączyć specyfikację)  oferowanego instrumentu oraz cenę   netto i brutto z wyszczególnieniem   wysokości podatku VAT.
4.Kryterium oceny wyboru oferty
 Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną
5.Opis warunków udziału w postępowaniu
Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie  oświadczenia na formularzu oferty, że;
* Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje   odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania  niniejszego zamówienia.
* Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do   niniejszego zaproszenia.
* Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
6.Termin związania ofertą.
  do 30 sierpnia 2019 r
7.Termin wykonania dostawy;
 do dnia 30 sierpnia 2019 r.
8.Opis sposobu przygotowania oferty.
 Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do      niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego   osobiście, pocztą na adres: POSM I st. nr 1.  61-736 Poznań, ul. Solna 12, w  zamkniętej kopercie z dopiskiem „dostawa fortepianu klasycznego   do POSM II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu,  faksem na numer 61/852-28-56   wew. 102. lub drogą    elektroniczną na adres:   posm2st@gmail.com.
9.Informacje dodatkowe
  *O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.
*Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć  Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na  warunkach    zgodnych ze   złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje   Zamawiający.

Załączniki;
Zał . nr 1. Specyfikacja
Zał. nr 2 druk oferty
Zał. nr 3 -wzór umowy
Zał. nr 4 – protokół odbioru