Browse By

Przetarg I

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

                                                                                     Poznań, dnia 28 listopada 2019 r

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na „Dostawa kotłów orkiestrowych do POSM II st. ”

  1. Opis przedmiotu zamówienia.
    Przedmiotem dostawy jest;
    – Kocioł orkiestrowy 20″, 23″, 26″, 29″, 32″  łącznie 5 szt.
    zgodnie ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Termin złożenia oferty ;
do 03 grudnia 2019 r. do godziny 10.00.
3.Opis sposobu przygotowania oferty
W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania należy podać markę oraz pełną nazwę (można dołączyć specyfikację) oferowanego instrumentu oraz cenę  netto i brutto z wyszczególnieniem  wysokości podatku VAT.
4.Kryterium oceny wyboru oferty
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną
5.Opis warunków udziału w postępowaniu
 Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie  oświadczenia na formularzu oferty, że;
* Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania  niniejszego zamówienia.
* Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia.
* Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
6.Termin związania ofertą.
do 13 grudnia 2019 r.
7.Termin wykonania dostawy;
do dnia 20 grudnia 2019 r.
8.Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do  niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego   osobiście, pocztą na adres: POSM I st. nr 1.  61-736 Poznań, ul. Solna 12,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dostawa kotłów orkiestrowych do POSM II st, faksem na numer 61/852-28-56 wew. 102. lub drogą elektroniczną na adres: posm2st@gmail.com.
9.Informacje dodatkowe
 *O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.
*Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć   Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na   warunkach   zgodnych ze   złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje  Zamawiający.
Załączniki;
Zał nr 1. specyfikacja
Zał. nr 2 druk oferty
Zał. nr 3 -wzór umowy
Zał. nr 4 – protokół odbioru