Browse By

Przetarg II

  Poznań, dnia 07 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA

 „Remont – Szpachlowanie oraz malowanie pomieszczeń biblioteki oraz pokoi nauczycielskich POSM II st. im. M. Karłowicza”

W imieniu Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza   w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zasadzie zapytania ofertowego dokonano wyboru następującej firmy na wykonanie „Remontu – Szpachlowania oraz malowania pomieszczeń biblioteki oraz pokoi nauczycielskich w POSM II st.”
Remont Szpachlowanie oraz malowanie pomieszczeń biblioteki oraz pokoi nauczycielskich w POSM II st. „Zakład Remontowo Budowlany Tadeusz Kamiński 60-825 Poznań, ul. Słowackiego 34 wygrała postępowanie na zasadzie Zapytania ofertowego na „Remont – Szpachlowanie oraz malowanie pomieszczeń biblioteki oraz pokoi nauczycielskich POSM II st” oferując wykonanie powyższego remontu  w najniższej cenie 29.089,91 zł brutto za wykonanie remontu.
Złożona oferta spełnia wymagania zamawiającego.
Przedmiotowy remont prosimy wykonać  w terminie ustalonym w zapytaniu tj. do dnia 26 lipca 2019 r.Jednocześnie proszę wyłonioną firmę o wysłanie na adres szkoły podpisanej umowy (w dwóch egzemplarzach) która stanowiła załącznik do zapytania ofertowego.Po wykonaniu remontu oraz podpisaniu protokołu odbioru proszę o pilne wystawienie faktury VAT na dane:
Miasto Poznań
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza 61-736 Poznań, ul. Solna 12.
NIP 209-00-01-440.
Termin płatności 14 dni.                                                                    Z poważaniem
Monika Kusz
Dyrektor POSM II st.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, dnia 02 sierpnia 2019 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na „Remont pomieszczeń biblioteki oraz pokoi nauczycielskich POSM II st. polegający na szpachlowaniu oraz malowaniu zgodnie z załączonym do dokumentacji przedmiarem robót.”
1.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem postępowania jest; wykonanie remontu pomieszczeń biblioteki oraz pokoi nauczycielskich polegający na szpachlowaniu oraz malowaniu w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zgodnie z przedmiarem robót będącym  załącznikiem nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.
2.Termin złożenia oferty ;
do 07.08.2019 r. do godziny 10.00.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
4.Opis sposobu przygotowania oferty
  W ofercie przedstawionej na druku oferty będącym zał. nr 2 do zapytania  należy podać cenę netto i brutto z wyszczególnieniem   wysokości   podatku VAT. oraz okres gwarancji jakiej udziela oferent.
5.Kryterium oceny wyboru oferty
 Zamawiający wybierze ofertę z najniższą cen
6.Opis warunków udziału w postępowaniu
Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie oświadczenia na formularzu oferty, że;
* Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje    odpowiednim potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania   niniejszego zamówienia.
* Wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest  załącznikiem nr 3 do   niniejszego zaproszenia.
* Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo
7.Termin związania ofertą.
 do dnia 30 sierpnia 2019 r.
8.Termin wykonania remontu;
  do dnia 23 sierpnia 2019 r.
9.Opis sposobu przygotowania oferty.
  Oferty należy sporządzić na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 2 do      niniejszego zaproszenia. Oferty można dostarczyć do siedziby zamawiającego   osobiście, pocztą na adres: POSM I st. nr 1.  61-736 Poznań, ul. Solna 12, w   zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont – szpachlowanie oraz malowanie    pomieszczeń biblioteki oraz pokoi nauczycielskich w POSM II st.”, faksem na     numer 61/852-28-55  wew. 120. lub drogą elektroniczną na adres:  posm2st@gmail.com.
10.Informacje dodatkowe
 *O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.
*Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć   Zamawiającemu egzemplarz podpisanego wzoru umowy załącznik nr 3 na   warunkach   zgodnych ze  złożoną ofertą. Datę zawarcia umowy wpisuje  Zamawiający.

Załączniki;
Zał nr 1.Przedmiar remont biblioteki
Zał. nr 2 druk oferty
Zał. nr 3 -wzór umowy
Zał. nr 4 – protokół odbioru